Wartości przede wszystkim

Korporacyjny kodeks postępowania

Star Works Group jest odpowiedzialna za przestrzeganie wszystkich zasad ochrony danych osobowych wymienionych w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych osobowych (ang. General Data Protection Regulation – GDPR). Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z Kodeksem Postępowania i przestrzegania go w codziennej pracy.

Zasady współpracy

Naszym najważniejszym zadaniem jest rozwój i utrzymanie stabilnego gospodarczo biznesu. Bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników, partnerów biznesowych i społeczeństwo.

 

 • Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawnych i umów międzynarodowych.
 • Przestrzegamy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej przez ONZ, uwzględniającej prawa naszych pracowników, a także prawa społeczności, w których pracujemy i mieszkamy.
 • Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności w sposób uczciwy i etyczny.
 • Jesteśmy przygotowani na otwarty dialog ze wszystkimi, na których nasza działalność wywiera wpływ.
 • Działamy zgodnie z prawem konkurencji.
 • Nie oferujemy i nie przyjmujemy żadnych nienależnych płatności ani wynagrodzeń, które mogłyby skłonić do podjęcia działań przeciwko legalnej, uczciwej i etycznej działalności.
 • Chronimy wszystkie poufne informacje przekazywane przez klientów i naszych partnerów biznesowych oraz szanujemy własność intelektualną innych.
 • Przestrzegamy międzynarodowych przepisów handlowych i przepisów dotyczących kontroli eksportowanych towarów.

Odpowiedzialność Pracodawcy, Klienta i Agenta

Warunki zatrudnienia pracowników powinny spełniać przynajmniej minimalne wymagania określone w ustawodawstwie i umowach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

 • Wszystkich pracowników traktujemy jednakowo.
 • Szanujemy godność ludzką i indywidualność, a także różnorodność wspólnoty pracowniczej, co oznacza zakaz wszelkiego rodzaju dyskryminacji, zastraszania i nękania.
 • W żadnym wypadku nie akceptujemy wykorzystywania do pracy dzieci lub pracy przymusowej.
 • Nie zezwalamy na procedury, które uniemożliwiają swobodny przepływ siły roboczej.
 • Nie zatrudniamy osób poniżej 15 roku życia, a jeśli granica wieku zgodna z lokalnymi normami jest wyższa, nie zatrudniamy osób młodszych niż minimalny ustawowo wiek.
 • Oferujemy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i zobowiązujemy się do jego stałego rozwoju.
 • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy są dostępne i stosowane we wszystkich naszych miejscach pracy.
 • Naszym celem jest pobudzanie poczucia obowiązku i wzajemnej lojalności. Robimy to poprzez angażowanie pracowników wszystkich szczebli i stałe podnoszenie kwalifikacji.
 • Szanujemy prawo pracowników do tworzenia związków zawodowych lub przystępowania do nich zgodnie z prawem każdego kraju.
 • Uczciwie wynagradzamy pracowników i stosujemy się do lokalnych przepisów płacowych, a także zapewniamy, że godziny pracy, w tym nadgodziny, nie przekraczają obowiązujących wymogów prawnych.
 • Staramy się upewnić, że nasi dostawcy i podwykonawcy przestrzegają zasad korporacyjnego kodeksu postępowania.

Odpowiedzialność za środowisko

Dbałość o środowisko naturalne oznacza dla nas odpowiedzialność za stan środowiska, na który wpływamy poprzez naszą działalność i produkty. Odpowiedzialność za środowisko ma na celu ciągły rozwój naszych procedur w kierunku zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne.

 • Staramy się używać produktów bardziej przyjaznych dla środowiska i unikać stosowania w naszych produktach substancji niebezpiecznych.
 • Staramy się zwiększyć recykling zarówno materiałów, jak i produktów.
 • Minimalizujemy wszelkie straty materiałowe.

Odpowiedzialność za jakość

Zapewniamy, że w momencie dostawy nasze produkty i usługi są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, specyfikacjami technicznymi, normami oraz praktykami handlowymi.

Central EuropeanWorks Sp. z o.o.ul. Chłopska 5PL 55-080 SmolecPOLAND

REGON: 385993801
Godziny pracy:
8:00-16:00
Poniedziałek – Piątek (Pon – Pt)
Mobile: +48 573 922 201

Member of the Star Works Group